31 شهریور 1400

En |

   

  Loading
  • نظرسنجی

  • سوال1: به نظر شما وضعیت جاده های اصلی استان چگونه است؟

  • سوال2: وضعیت راههای روستایی استان را چگونه ارزیابی می کنید؟

  • سوال3: از وضعیت مسکن مهر استان تا چه اندازه راضی هستید؟

  • سوال4: از عملکرد این اداره کل در زمینه ارائه خدمات شهرسازی و معماری به شهروندان تا چه اندازه رضایت دارید؟