| 02 مهر 1399

En |

تلفن : 32297476-058

پست الکترونیک : info@nkh-mrud.ir
 

آدرس اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان شمالي
بجنورد-ضلع غربی بیمارستان امام علی (ع)
شماره مستقیم دفتر مدیر کل : 32297446-058
شماره های تلفن گویای اداره کل : 

058-32297453

058-32297472

058-32297468

058-32297458

058-32297457

058-32297445

شماره فكس : 32297448-058
کد پستی : 94176-94798
آدرس پست الكترونيك : info@nkh-mrud.ir

اداره راه و شهرسازی شهرستان فاروج
شماره تلفن: 36423051
فکس: 36423051

اداره راه و شهرسازی شهرستان راز و جرگلان
شماره تلفن:32623663
فکس: 32623663

اداره راه و شهرسازی شهرستان شیروان
شماره تلفن :36227855
فکس:36227855

اداره راه و شهرسازی شهرستان جاجرم
شماره تلفن:32277005
فکس:32273731

اداره راه و شهرسازی شهرستان اسفراین
شماره تلفن: 37229396
فکس: 37242911

اداره راه و شهرسازی شهرستان مانه و سملقان
شماره تلفن : 32922033
فکس: 3297544


اداره راه و شهرسازی شهرستان گرمه
شماره تلفن : 32503670
فکس: 32506424