26 مهر 1400

En |

تلفن : 32297476-058

پست الکترونیک : info@nkh-mrud.ir
 

آدرس اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان شمالي
بجنورد-ضلع غربی بیمارستان امام علی (ع)
شماره مستقیم دفتر مدیر کل : 32297446-058
شماره های تلفن گویای اداره کل : 

32297453-058

32297472-058

32297468-058

32297458-058

32297457-058

32297445-058

شماره فكس : 32297448-058
کد پستی : 94176-94798
آدرس پست الكترونيك : info@nkh-mrud.ir

اداره راه و شهرسازی شهرستان فاروج
شماره تلفن: 36423051
فکس: 36423051

اداره راه و شهرسازی شهرستان شیروان
شماره تلفن :36227855
فکس:36227855

اداره راه و شهرسازی شهرستان جاجرم
شماره تلفن:32277005
فکس:32273731

اداره راه و شهرسازی شهرستان اسفراین
شماره تلفن: 37229396
فکس: 37242911

اداره راه و شهرسازی شهرستان مانه و سملقان
شماره تلفن : 32922033
فکس: 3297544