26 مهر 1400

En |

مراجعين محترم

بدين وسيله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان شمالی به آگاهي عزيزان مي رسد:

1) تارنماي اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان شمالی، امكان پيگيري مكاتبات اداري، درج پيشنهادات،شكايات را در قالب خدمات الكترونيكي فراهم نموده است.

2) اطلاعات خصوصي تكميل كنندگان فرم هاي الكترونيكي، در اختيار عموم قرار نمي گيرد.

3) در منوي " تماس با ما" اطلاعات تماس و آدرس اداره كل راه و شهرسازي استان و ادارات تابعه، شماره پيامكي ارتباط مستقيم با مدير كل، شماره پيامكي روابط عمومي ذكر شده است.

4) در تارنماي اين اداره كل تمامي مزايده ها و مناقصات اطلاع رساني مي گردد.

5) در منوي "خدمات شهروندی" مراجعين محترم مي توانند اطلاعات موردنياز خود را براي دريافت خدمات در حوزه هاي مختلف اين اداره كل مشاهده كنند.

6) تارنماي اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان شمالی به صورت تمام وقت و در هفت روز هفته در دسترس متقاضيان محترم بوده و در صورت بروز هرگونه اشكال و نقص فني، به مخاطبان اطلاع رساني خواهد شد.