30 شهریور 1400

En |

اداره آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا):

تلفن مستقیم:32297456
رئیس اداره (داخلی): 413
کارشناس (داخلی): 412

شرح وظايف

1. گرد آوری و تلفيق آمار و اطلاعات واصله از واحدهاي مختلف و ارائه به مبادي ذيربط.
2.تدوين آمار و گزارشهاي ادواري از عملكرد اداره كل و ارائه به مبادي ذيربط.
3.انجام كليه فعاليت هاي دبيرخانه اي ستادآمار و تلفيق برنامه و ارائه گزارشهاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه و ساير مراجع ذيربط.
4.تهيه و تدوين گزارشهاي تلفيقي و تحليلي ادواري از فعاليتهاي انجام شده در استان و ارائه آن به مبادي ذيربط.
5.كنترل چگونگي اجراي طرحها و پروژه‌هاي محوله به پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيارها و ضوابط ابلاغ شده در اجراي كار .
6.كنترل مقادير پيش بيني شده در سيستم كنترل پروژه ، استخراج اطلاعات مربوط به پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها و تنظيم و ارائه گزارشهاي تحليلي لازم به مدير كل استان .
7.انجام وظايف محوله براي اجراي برنامه جامع تحقق اهداف دولت الكترونيك در استان.
8.راهبري نظام ها ، فرآيند ها و اقدامات مربوط به فناوري اطلاعات در استان در جهت بهبود ارائه خدمات گسترده به ارباب رجوع.
9.فراهم نمودن و نگهداري شبكه هاي محلي و شبكه گسترده .
10.بررسي مستمر نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري اداره كل در چهارچوب خط مشي هاي كلي حوزه ستادي وزارتخانه.
11.استقرار سيستم اطلاعات مديريت ونظارت بر به هنگام نگه داشتن آنها متناسب با برنامه ها وخط مشي هاي وزارتخانه .
12.تجزيه وتحليل وپردازش داده‌ها به منظور ارائه مستمر آنها به سطوح مختلف مسئولان بر حسب مورد