31 شهریور 1400

En |

شرح وظایف:

1- بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردمي از واحدهاي ستاد استان و شهرستان هاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع و تهيه گزارش هاي دوره اي
2- تجزيه و تحليل عملكرد واحدهاي ستاد استان و شهرستان ها و كاركنان براساس بازرسي هاي انجام شده
3- اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرم هاي مربوط به تهيه مستندات لازم
4- دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم (مراجعين) از واحدهاي ستاد استان و شهرستان ها و كاركنان
5- بررسي پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي
6- بررسي و پاسخگويي درخصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي
7- رسيدگي به شكايات پس از حصول اطمينان از صحت مفاد و پاسخگويي به آن عنداللزوم از طريق اداره روابط عمومي و جمع بندي و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به مقامات مسئول
8- راه اندازي واحدهاي شهرستاني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي، نظارت بر فعاليت آنها و ايجاد هماهنگي در جهت حسن انجام كليه وظايف تعيين شده
9- ارزيابي و سنجش مستمر عملكرد، كارايي و اثربخشي برنامه هاي اداره كل و واحدهاي شهرستاني و تهيه گزارش تحليلي از نتايج جهت ارائه به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوع
10- تهيه گزارش در فواصل مختلف از عملكرد و ارائه آن به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه

شماره داخلی رئیس: 416

شماره داخلی کارشناسان : 189

خانم ناصری

رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان

 

آقای مجتبی قدیمی

کارشناس مسئول اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان

 

خانم سعادتی

کارشناس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان

 

 

اداره بازرسي، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان با هدف بازرسی و ارزیابی عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردمي از واحدهاي ستاد استان و شهرستان ها و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع آمادگی دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادات و شکایات شما از طروق ذیل را دارد.


1- تماس با تلفن گویا شماره 05832297468 داخلی 189

2- ارتباط از طریق ارسال نامه الکترونیکی arzyabi@nkh-mrud.ir

3- ارتباط از طریق ملاقات حضوری با کارشناسان اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد در محل اداره کل راه وشهرسازی خراسان شمالی

4- ارسال انتقادات و پیشنهادات و شکایات از طریق صندوق دریافت پیشنهادات و شکایات نصب شده در ساختمان مرکزی اداره کل راه وشهرسازی خراسان شمالی

5- ارسال شکایات از طریق سامانه شکایات شهراه با آدرس: shahrvand.mrud.ir