31 شهریور 1400

En |

شرح وظايف

1- تعيين و پيشنهاد اولويت برنامه هاي اداره كل استان در چارچوب سياستها و خط مشي هاي ابلاغ شده.
2- بررسي امكانات و سياستهاي كلي اقتصادي استان و برنامه هاي توسعه به منظور تنظيم برنامه براي ايجاد و توسعه راههاي ارتباطي ،‌ توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در منطقه.
3- تهيه و پيشنهاد برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت با همكاري واحدهاي تابعه و حوزه مركزي در چارچوب سياستها و خط مشي هاي وزارتخانه  و انجام هماهنگيهاي لازم با ارگانهاي برنامه ريزي استان.
4-  تلفیق برنامه هاي محوله به اداره كل استان و تدوين و تنظيم آنها براساس خط مشي‌هاي تعيين شده و با توجه به امكانات موجود استان.
5-  كنترل روند پيشرفت برنامه ها و فعاليت ها و تهيه گزارش هاي لازم .
6- شركت در شوراي برنامه ريزي امور زير بنايي استان.
7- جمع آوري و تنظيم و تحليل آمار و اطلاعات مورد نياز واحدها ي تابعه به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم.
8- تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي مربوطه .
9- تهيه و تنظيم گزارش پيش بيني اعتبارات مورد نياز در چهارچوب برنامه هاي اجرايي تدوين شده.
10- انجام امور مربوط به تنظیم و مبادله موافقت نامه ها با مراجع ذيربط و اخذ ابلاغ اعتبارات رديف بودجه.
11- تهيه و تنظيم بودجه هاي جاري و عمراني با هماهنگي ساير واحدهاي اداره كل استان و ارائه به مراجع ذيربط.
12- پيگيري موافقت نامه ها و شركت در جلسات رسيدگي به پيشرفت طرحهاي عمراني و جذب اعتبارات  و تجهيز منابع مربوط .
13- تهيه لايحه بودجه سال آينده و مقايسه آن با قوانين سنواتي.
14- پيگيري و اجراي شاخصهاي مصوب سرمايه گذاري در حوزه فعاليت راه، مسكن و شهرسازي، شامل شاخصهاي اولويت¬بندي طرح¬هاي سرمايه¬گذاري، روشهاي بهينه تأمين مالي، واگذاري طرح ها و انتخاب متقاضي برتر، تنظيم مستندات و قراردادهاي سرمايه گذاري و نظارتي.
15- بررسي و برنامه ريزي در تأمين مالي و احداث طرح¬هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي.
16- احصاء و شناسايي پروژه¬هاي سرمايه¬گذاري در امور حمل و نقل و مسكن و شهرسازي.
17- شناسايي منابع مالي مورد نياز و ايجاد زمينه نحوه جذب آن¬ها و تهيه بانكهاي اطلاعاتي در سامانه مرتبط.
18- برقراري ارتباط مستمر با بانك¬ها و مؤسسات مالي، اعتباري و سرمايه گذاري،  به منظور تجهيز و تأمين منابع مالي مورد نياز.
19- انجام مذاكره اوليه براي شناسايي تأمين كنندگان منابع مالي طرح¬ها و پيگيري اجراي آن¬ها.
20- برگزاري همايش¬ها، سمينارها و نشستهاي تخصصي داخلي به منظور معرفي فرصت¬هاي سرمايه گذاري وزارت متبوع در سطح استان .
21- استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه و شركت¬هاي فعال درمنطقه براي تأمين مالي پروژه¬هاي حوزه راه و شهرسازي.
22- همكاري با ادارات كل استاني شركت¬ها و سازمان¬هاي تابعه وزارت متبوع در فرآيند مذاكرات سرمايه گذاري و تجهيز منابع طرحها.
23- پيشنهاد طرح¬هاي جديد سرمايه گذاري مبتني بر شناسايي قابليت¬هاي موجود در مناطق مختلف استان با هدف ايجاد توسعه متوازن.
24- مديريت بهينه دارايي¬هاي موجود در ادارات كل راه و شهرسازي با هدف بهره¬گيري از ظرفيت هاي حوزه راه، مسكن و شهرسازي براي توسعه ظرفيت¬هاي سرمايه گذاري در حوزه وظايف مربوطه.
25- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور  شناسايي ، جذب و هدايت سرمايه هاي موجود در استان جهت احداث و توسعه طرح¬هاي مصوب.

تلفن مستقیم:05832297679

داخلی رئیس: 417

داخلی کارشناسان: 418

آقای مهدی محمدپور

رئیس اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع

 

خانم قافله باشیان

کارشناس اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع

 

خانم یزدانی

کارشناس اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع