31 شهریور 1400

En |

شرح وظايف

- راهبري امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات و از طريق هماهنگي با مركزحراست وزارتخانه .