30 شهریور 1400

En |

شرح وظايف

1- انجام مطالعات لازم در زمينه توسعه حمل و نقل در استان به منظور تسهيل ارتباطات و تأمين ايمني حمل و نقل.

2- بررسي ظرفيتهاي حمل و نقلي استان و ارائه برنامه هاي پيشنهادي درخصوص گسترش حمل و نقل در استان به ستاد وزارت متبوع.

3- ارائه پيشنهادات لازم به ستاد وزارت متبوع براي ايجاد زيرساختهاي لازم جهت اجراي امر حمل و نقل.

4- ايجاد هماهنگي هاي لازم ميان زيربخشهاي حمل و نقل در استان براي بكارگيري شيوه هاي

حمل و نقل تركيبي.

5- شناسايي و استفاده بهينه از شيوه هاي ترابري و هماهنگي بين آنها و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذيربط.

6- شناسايي شركتهاي فعال در زمينه حمل و نقل و ايجاد هماهنگيهاي لازم ميان آنها .

7- مطالعه، بررسي و شناسايي مشكلات و موانع موجود وپيشنهاد راهكارهاي مربوطه جهت رفع آنها.

8- برگزاری جلسات مشترک با سایر سازمان ها و ادارات استانی.

9- جمع آوری کلیه آمارهای استانی مرتبط با حمل و نقل.

10- به روز رسانی مستمر بانک های اطلاعاتی مرتبط با حمل و نقل در استان با همکاری سازمان های ذیربط.

11- حضور در جلسات شورای ترافیک استان و پیگیری مباحث مرتبط با حمل و نقل.

12- حضور در جلسات ارزیابی طرح ها (معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع).

13- حضور در ماموریت های مرتبط با بررسی وضعیت حمل و نقلی استان.

14- پیگیری یکپارچگی حمل و نقل و شهرسازی و توجه به رویکرد TOD (توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی) در سطح استان.

15- پیگیری و نظارت بر جمع آوری مستمر و دوره ای آمار و اطلاعات مورد نیاز طرح جامع حمل و نقل کشور و استانی تحت هدایت و راهبری دفتر طرح جامع و مدل های حمل و نقل.

16- پایش وضعیت توسعه و اصلاح شبکه های حمل و نقل براساس نتایج و خروجی های طرح جامع حمل و نقل کشور در هر استان و ارائه گزارش منظم شش ماهه در خصوص روند پیشرفت اجرای نتایج طرح.

17- پاسخ به استعلام های سایر سازمان ها در ارتباط با نتایج طرح جامع حمل و نقلی استانی.

18- نظارت بر اجرای سند آمایش مراکز لجستیک کشور و پایش وضعیت پیشرفت آن.

19- نظارت بر مطالعات، بررسی و تصویب طرح های توسعه راهها (طرح های حمل و نقلی استانی و شهرستانی).

20- برنامه ریزی بازرسی ایمنی پروژه های در دست ساخت و بهسازی شبکه راهها.

21- کمک و همراهی در تهیه گزارش حوادث حمل و تقل در شیوه های 4گانه.

22- مشارکت در تهیه طرح جامع و تفضیلی شهرها به ویژه در مورد حریم راه و تامین ایمنی نواحی تداخلی بویژه در کمربندی ها و کنارگذرها.

23- پیگیری اجرای مصوبات کمسیون ایمنی راههای کشور، شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور.

24- هماهنگی در مدیریت یکپارچه حومه و ورودی شهرها، محورهای عبوری از نواحی شهری با هدف روانی و ایمنی جریان تردد در تعامل با شورای ترافیک استان.

25- همکاری در فراهم نمودن و تسهیل زمینه های جذب سرمایه های داخلی و خارجی، تجاری سازی پروژه های حمل و نقل، بهره گیری از فرصت توسعه استان، هماهنگی حداکثری با شرکت های دانش بنیان، جلب مشارکت مردم و افزایش سهم بیشتر استان از بازار حمل و نقل در سطح کشوری، منطقه ای و بین المللی و پایش مستمر نتایج بدست آمده.

26- همکاری در تدقیق درآمدهای ترانزیتی استان.

27- همکاری در برگزاری نشست ها و اجلاس کریدورهای حمل و نقل بین المللی.

28- شناسایی و انعکاس مشکلات حمل و نقلی استان از طریق کانال های ارتباطی به معاونت حمل و نقل و همکاری در رفع آتها.

تلفن مستقیم: 05832210985

داخلی رئیس: 228

داخلی کارشناسان: 117