31 شهریور 1400

En |

                                                                                                                                                       

     روزبه دادجو

 سمت:  معاون شهرسازی و معماری
   شماره دفتر: 05832297441
     فکس: 05832297443

 

رؤساي ادارات ستادي:

 

     عباس مرادي

      سمت: سرپرست اداره معماري بافت هاي واجد ارزش و طرح هاي باز آفريني

        شماره تماس : 05832297441
        داخلی213:

مرتضی پور جابري
سمت: رئیس اداره طرحهای  كالبدي
شماره تماس : 05832297441
داخلی214:

 کاظم قربانی
سمت: سرپرست دبیرخانه کمیسیون های تخصصی مسکن و شهرسازی

   شماره تماس : 05832297441
     داخلی 212:

اداره معماری ، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش

1.   مستندسازی آثار معماری و شهرسازی بومی و هنرهای وابسته

2.   ترویج، تقویت و ارتقاء اصول و ارزش های معماری و شهرسازی اسلامی، ایرانی (بومی) از طرق زیر:

الف- انتشار کتب

ب- حمایت از پیشکسوتان و حرفه مندان

ج- تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم در این زمینه

د- شناخت و پاسداری از هویت و معماری کالبدی شهرها

3.      نظارت بر اجرای طراحی شهری از حیث رعایت قوانین و مقررات مصوب آئین نامه ها، دستورالعمل های مربوطه و ضوابط و مقررات سیما و منظر شهری و رعایت اصول شهرسازی ایران- اسلامی

4.   همکاری در امور بررسی و تنظیم و اظهارنظر نسبت به ضوابط، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری مربتط با وظایف مربوطه

5.   تشکیل کمیسیون های معماری و طراحی شهری به منظور بررسی و کنترل اصول و ارزش های معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی (بومی) در طرح های معماری و طراحی شهری استان، براساس ضوابط و مقررات مربوطه که به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد

6.   بررسی و تأیید نقشه های معماری تهیه شده در حوزه های مختلف اداره کل

7.   تهیه الگوهای مناسب مسکن بومی

8.   نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط ومقررت شهرسازی و معماری بویژه ضوابط عبور و مرور افراد معلول جسمی-حرکتی و الگوسازی طرح های یادشده با همکاری مدیریت شهری و سازمان های ذیربط محلی

9.   تنظیم قراردادها و شرح خدمات به منظور تهیه طرح های طراحی شهری و معماری و همچنین طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی

10. تشکیل کمیته ای به منظور بررسی نیازها و کمبودهای موجود در قوانین و مقررات و اتخاد تصمیم برای اقدامات لازم در جهت ارتقاء معماری و شهرسازی استان

11. تشکیل منظیم جلسات کمیته سیما  و منظر شهری و ارائه گزارش به دفتر معماری و طراحی شهری معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی

12. شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شوراهایی که در قوانین و آئین نامه های مختلف تعیین گردیده است و ارائه گزارش به مراجع ذیربط

13. انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه معماری بومی استان

14. مطالعه و بررسی زمینه ها و عناوین طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی به منظور:

الف- پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان و اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطح ملی

ب- پیشنهاد به حوزه مدیریت شهرسازی و معماری در سطح منطقه ای و ملی

15. برگزاری مسابقات معماری و طراحی شهری، نمایشگاه ها و همایش های مرتبط با معماری و طراحی شهری با هماهنگی ستاد وزارتخانه

16. تهیه و تنظیم برنامه های پنجساله و سالانه با توجه به سیاست های مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی و تلاش جهت تحقق برنامه های مذکور به منظور بالا بردن کیفیت و کمیت کار در برنامه ارزیابی عملکرد

17. همکاری و هماهنگی با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه تهیه طرح ها و مبادله اطلاعات لازم و ارائه گزارش های فنی لازم به مدیرکل

18. هماهنگی و همکاری با پایگاه اطلاعات جغرافیایی مدیریت شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف

19. همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله

20. تدوین و ارسال گزارش های سالانه به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی

دبيرخانه كميسيون هاي  تخصصي مسكن و شهرسازي

1- بررسي و اظهار نظر در مورد ضوابط، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري و جمع‌آوري نظرات و انعكاس آن به وزارت متبوع.

2- اجراي آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور (مصوب 12/10/78 هيئت وزيران) و همچنين دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي  مربوطه . 

3- انجام امور دبيرخانه‌اي بررسي‌، تصويب و ابلاغ طرحهاي توسعه و عمران حسب مورد در سطح استان‌.

4- انجام امور دبيرخانه‌اي كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان‌.

5- فرهنگ‌سازي و ايجاد زمينه مشاركت‌هاي مردمي در امر تهيه و اجراي طرحهاي معماري و شهرسازي از طريق برگزاري همايش‌ها، نمايشگاه‌ها،‌ چاپ خبرنامه ، بولتن و بروشور.

6- پيگيري موارد تخلف از مقررات شهرسازي و معماري براساس قوانين، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط و ارائه به مبادي ذيربط.

7- تنظيم‌ و عقدقراردادهاي مربوط به طرحهاي توسعه و عمران(جامع)ناحيه، مجموعه‌هاي شهري و جامع شهر ، طرحهاي ويژه و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي و طراحي شهري و معماري.

8- همكاري در تهيه اطلاعات ، اسناد و مدارك مورد نياز مشاور بر حسب مفاد قرارداد.

9- شركت در كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است.

10- مكانيزه كردن تهيه طرحهاي توسعه شهري و مصوبات كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان و اصلاحات طرحهاي تفصيلي براساس مصوبات كميسيون .

11- مديريت‌پايگاه‌اطلاعاتي‌و بايگاني‌فني‌طرحهاي‌شهرسازي و معماري و به روز آوري آنها.

12- بهره برداري از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي GISدر اجراي وظايف.

13- بروز نگهداشتن اطلاعات و تصميم گيريهايي كه در رابطه با عناصر كالبدي در محدوده طرحهاي توسعه و عمران (جامع ) ناحيه، مجموعه هاي شهري ، جامع و تفصيلي شهري ، طرحهاي ويژه و شهرهاي جديد به تدريج بعمل آورده خواهد شد و انعكاس آن بر روي نقشه هاي موجود.

14- تشكيل كميته انتخاب مشاور جهت تهيه طرحهاي توسعه و عمران كه از بودجه هاي عمراني استاني تأمين مي شود براساس ضوابط و مقررات .

15- همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله  

اداره نظارت بر طرح های توسعه و عمران شهری

1.      کنترل و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (مصوبات شورای عالی شهرسازی و معمای ایران) قوانین مربوطه و طرح های شهرسازی و معماری و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن ها الزامی است.

2.      نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرح های تفصیلی شهری توسط شهرداری ها و سایر سازمان های ذیربط

3.      نظارت بر فعالیت های شهرسازی و معماری بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی و معماری

4.      نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهری، طرح های ویژه، طرح های عمران شهری و شهرهای جدید در راستای اهداف طرح های بالا دست

5.      نظارت بر حسن اجرای آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب سال 1355و دستورالعمل مربوطه سال 1356 توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

6.      نظارت بر روند پاسخ به استعلام ها در طول تهیه طرح های توسعه وعمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهر، طرح های ویژه و تفصیلی شهرها و غیره

7.      نظارت بر برنامه ریزی و عمران اراضی در زمینه استفاده بهینه از زمین حسب قوانین، ضوابط و مقررات موضوعه

8.      نظارت بر تهیه و اجرای طرح های توسعه وعمران شهرهای جدید، شهرک ها و تفصیلی شهرها و ارائه آن ها به کمیسیونهای تخصصی مسکن و شهرسازی و شورای برنامه ریزی استان و کمیسیون ماده 5 استآن ها به منظور بررسی وتصویب و عنداللزوم ارسال آن به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی

9.      مشارکت و همکاری نزدیک با دستگاه های برنامه ریزی و مدیریت عالی استان

10. همکاری در بررسی و اظهارنظر نسبت به ضوابطع مقررات و لوایح شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف مدیریت

11. ارشاد و راهنمایی دستگاههای ذیربط در اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهرها

12. همکاری در تنظیم قراردادها به منظور تهیه طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهر، طرح های ویژه

13. شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شوراهایی که براساس قوانین و آئین نامه های مختلف و شرح وظایف تعیین گردیده است.

14. همکاری با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه مکانیابی و تهیه طرح ها و مبادله اطلاعات لازم به منظور تحقق طرح های توسعه و عمران مصوب

15. مطالعه و بررسی زمینه ها و عناوین طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی به منظور:

الف- پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان و اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطح محلی

ب- پیشنهاد به حوزه مدیریت شهرسازی و معماری در سطح منطقه ای و ملی

16. همکاری در تهیه شرح خدمات طرح های ویژه و مرتبط

17. همکاری و مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه های پنجساله و سالانه با توجه به سیاست های مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی و ارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور

18. نظارت بر نحوه اجرای باغستان ها و تطبیق آن با قوانین و مقررات جاری

19. نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه های استانی

20. ارائه گزارشات دوره ای به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی درخصوص آمار اراضی تغییر کاربری یافته

21. همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله

اداره طرح های کالبدی

1.      پیگیری و تهیه طرح های توسعه و عمران شهری

2.      نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران ناحیه ای، مجموعه های شهری، جامع، تفصیلی، شهرها و شهرک ها و طرح های ویژه

3.      انجام هماهنگی های لازم با سازمآن های مسئول ذیربط در جهت تهیه طرح های آمایش استان و توسعه و عمران در راستای سیاست های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

4.      نظارت بر امر بروزآوری طرح های ناحیه ای و مجموعه های شهری و جامع طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

5.      اعلام نظر نسبت به درخواست های ستاد وزارتخانه درخصوص تبدیل روستا به شهر و یا تغییر و اصلاح در تقسیمات کشوری

6.      هماهنگی و همکاری با پایگاه اطلاعات جغرافیایی مدیریت شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف

7.      تهیه و تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و همچنین برنامه های سالانه برای طرح های توسعه و عمران  (ناحیه ای و مجموعه های شهری) و سایر طرح های توسعه و عمران که از اعتبارات ملی تهیه می شوند.

8.      نظارت بر تهیه طرح های توسعه و عمران (جامع و تفصیلی) شهری

9.      همکاری و هماهنگی با کارگروه های ذیربط شورای برنامه ریزی و توسعه استان در بررسی طرح های توسعه و عمران به منظور تطابق با سیاست های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

10. همکاری با مدیریت شهرسازی و معماری در تهیه ضوابط، معیارها و استانداردهای مرتبط با طرح های توسعه و عمران شهری و سایر مراجع برای پیشنهاد به مرجع تصویب کننده

11. مطالعه و بررسی به منظور تعیین و پیشنهاد زمینه ها و عناوین طرح های مطالعاتی مرتبط با وظایف اداره کل به ستاد و شرکت در جلسات مربوطه

12. نظارت بر تهیه و بررسی کلیه طرح های توسعه و عمران از طریق انجام بازدیدهای محلی، شرکت در جلسات کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بازدید از دفاتر محلی و مرکزی مهندسین مشاور تهیه کننده طرح ها به منظور بالابردن کیفیت تهیه طرح ها و همکاری در ارزیابی مستمر مهندسین مشاور تهیه کننده طرح های توسعه شهری

13. تعیین اساس طرح های توسعه شهری به منظور تشخیص مغایرت های اساسی تصمیمات کمیسیون های ماده 5 به هنگام تهیه طرح ها و در صورت لزوم اعلام به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

14. نظارت و کنترل برنامه ریزی و نحوه استفاده بهینه از اراضی واقع در محدوده ها و حریم های شهری و روستایی حسب ضوابط و مقررات مربوط

15. اجرایی نمودن راهبردها و سیاست های بخش زمین، نظارت و کنترل بر نحوه اجرای آن ها هماهنگ با ضوابط ومقررات شهرسازی و طرح های توسعه و عمران کشور

16. نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهیه کننده طرح های توسعه و عمران از طریق تشکیل کمیته انتخاب مشاوران طرح های توسعه و عمران مرتبط با وظایف اداره کل و در صورت لزوم معرفی به وزارتخانه

17. همکاری با استانداری و بنیادمسکن انقلاب اسلامی در زمینه تشخیص شهرها و روستاهای نیازمند طرح های هادی شهری و روستایی و همکاری در بررسی و تصویب آن ها

18. همکاری با دفاتر حوزه ستادی در زمینه تنظیم و عقد قراردادها، طرح های مرتبط با مشاورین ذیصلاح

19. تشکیل کمیته های تخصصی و مشورتی در زمینه های مرتبط با وظایف اداره کل

20. شرکت در جلسات کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنا بر وظایف مرتبط

21. انتشار کتب، مقالات، جزوات راهنما در ارتباط با طرح های مرتبط با وظایف

22. ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه ها و مجامع علمی و پژوهشی

23. همکاری در برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی

نام نام خانوادگي

شماره داخلي

شماره اتاق

ابوالفضل اسماعيلي

218

114

مرتضي پورجابري

214

113

پژمان شفيعي

214

113

اميرحسن ريحاني

214

113

كاظم قرباني

212

112

خانم كيان مهر

212

112

خانم شيرازي

212

112

خانم محمدزاده

215

112

وحيد امامي

215

112

ابراهيم ايرجي

215

112

عباس مرادي

213

115

قاسم صباغيان

213

115

معاونت شهرسازي ومعماري          دكتر دادجو                               32297441-058

لطفا ازلينك   دسترسي سريع قسمت صورتجلسات كميسيون   در پايين صفحه سايت ملاحظه فرماييد.

لطفا از این لينك   جهت دسترسي  به قوانین شهرسازی و معماری      استفاده فرماييد