30 شهریور 1400

En |

معاونت مسکن و ساختمان

1- راهبري‌ اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان .

2- راهبري امر ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان در استان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، مقررات، روشها و ساختار اداري و اجرائي مربوطه .

3- راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تأمين و توسعه مسكن و ارائه راهبردهاي لازم به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در سرمايه گذاري بخش مسكن .

4- راهبري امور مرتبط با خانه هاي سازماني.

5- راهبري امر همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش مسكن و ساختمان.

6- راهبري امر مديريت توليد وعرضه مسكن.

7- تشويق استفاده كنندگان از فن آوري هاي نوين درساخت و توليد انبوه مسكن و ساختمان ونظارت بر ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان مسكن و ساختمان ، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و
بهره برداري از آن .

8- برنامه ريزي هاي مربوط به اجراي سياست هاي توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در چارچوب برنامه هاي ابلاغي با لحاظ منابع تأمين شده و ساير منابع محلي موجود .

9- مطالعه و نياز سنجي مسكن براي مناطق شهري و روستائي استان با اولويت گروههاي كم درآمد و ارائه گزارش به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه در راستاي تدوين برنامه هاي تأمين و توسعه مسكن .

10- برنامه ريزي وايجاد بسترهاي لازم در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز بخش مسكن و توسعه شهري از محل اعتبارات استاني، سيستم بانكي و جذب منابع از بازار سرمايه .

11- كنترل و نظارت بر تهيه و اجراي طرح‌هاي بهسازي، نوسازي و توانمند‌سازي بافت‌هاي شهري و توانمند‌سازي سكونت‌هاي غير رسمي در راستاي طرح‌هاي مصوب بالا دست و سياست‌هاي وزارت متبوع.

12- بررسي و ايجاد هماهنگي با دستگاه‌هاي ذيربط در رابطه با اجراي طرح هاي بهسازي و نوسازي محلات ، ساختمان‌هاي با ارزش و يا فرسوده .

13- پيگيري ارتقاء كيفيت محيط زندگي شهري با بهبود استانداردهاي شهرسازي در محدوده‌هاي شهري.

14- بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، برنامه‌هاي بلند مدت، ميان‌مدت، كوتاه مدت و ضوابط،  مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم مرتبط با بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و نا‌كارآمد شهري استان به ستاد وزارت متبوع .

15- پيگيري و ترويج امر بهسازي و نوسازي و توانمند‌سازي بافت‌هاي فرسوده و نا كارآمد شهري از طريق شهرداري‌ها، ساكنين، مالكين و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط.

16- پيگيري اصلاح كاربري‌هاي نامتناسب با زندگي امروزي شهري و انتقال صنايع مزاحم شهري،‌ زندانها، پادگان‌ها و نظاير آنها به بيرون از شهرها.

17- پيگيري انجام حمايت‌هاي قانوني از مردم و بخش غيردولتي توسط دستگاه‌هاي ذيربط.

اداره نظام  مهندسي و مقررات ملي و كيفيت ساختمان 

1- همكاري و نظارت بر برگزاري انتخابات هيأت مديره اداره كل نظام مهندسي ساختمان و كانون كاردانهاي فني ساختمان استان و ساير تشكلهاي حرفه‌اي موضوع قانون و شركت در مجمع عمومي آنها.

2- بررسي عملكرد اداره كل نظام مهندسي ساختمان و کانون کاردانهای فني استان و گزارش هيأت عمومي اداره كل نظام مهندسی استان جهت ارائه به مراجع ذيربط .

3- بررسي مدارك، تأييد و صدور پروانه اشتغال به كار اشخاص حقیقی و حقوقی مهندسي ، كارداني و تجربي در سطح استان و كنترل موردي پروانه هاي صادره مذكور .

4- جمع آوري، بررسي و انعكاس آمار و اطلاعات دوره اي و سالانه مربوط به چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي در محدوده عملياتي اداره كل استان به مراجع ذي ربط .

5- هماهنگی با هيأت نظارت بر صنوف كارهاي ساختماني استان و همكاري با اداره كل فني و حرفه اي استان در مورد صدور كارت مهارت فني كارگران ماهر و نيمه ماهر .

6- همكاري در برگزاري مسابقات حرفه اي و آزمون هاي تخصصي مهندسين ، كاردانهاي فني، آموزش تكميلي و معماران تجربي استان .

7- نظارت بر اقدامات ترويجي در زمينه ارتقاء كيفي ساختمان ، خدمات مهندسي ، استفاده از كنترل كيفي ، افزايش سطح دانش حرفه اي و صنعتي كردن توليد ساختمان در سطح استان .

8- ترويج و بهينه سازي روش هاي مربوط به صنعتي شدن امر ساختمان سازي .

9- برنامه ريزي به منظور توسعه استفاده از فن آوري هاي نوين ساخت در ساختمان سازي .

10- همكاري در برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي، بازآموزي و آموزشهاي تكميلي براي مهندسين، كاردانهاي فني و معماران تجربي استان .

11- نظارت بر عملكرد سازمانهاي مهندسي،كانون كاردانهاي فني ساختمان استان  و تشكلهاي حرفه‌اي و شركتهاي شاغل در بخش ساختمان و ارائه كمك هاي فني و راهنمايي به مؤسساتي که در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي ساختمانی و ابنيه فعاليت دارند.

12- برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ترويج مقررات ملي ساختمان و نظارت عاليه بر عملكرد سازمانهاي عهده دار كنترل و اجراي مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي ‌ومعماري و عنداللزوم ارائه پيشنهادات درخصوص تغيير مقررات مذكور متناسب با شرايط ويژه استان.

13- كنترل نمونه اي و موردي ساخت و سازها از لحاظ چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي‌ومعماري و نحوه ارائه خدمات مهندسي و تنظيم گزارشات مربوطه جهت اقدامات بعدي .

14- پيگيري و نظارت برصدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان و انجام امور مربوط به كميته كنترل ساختمان .

15- اهتمام در جهت مورد استفاده قراردادن فهرست هاي بازبيني ضوابط و روش هاي كنترل ساختمان و تهيه و ارائه گزارشهاي فني لازم بطور مستمر به مدير كل استان.

16- اخذ گزارشهاي موردي و دوره اي از شهرداريهاي استان و ساير مراجع ذيربط و مراقبت بر ارسال به هنگام آنها به حوزه ستادي وزارتخانه جهت انجام بررسيها و اقدامات بعدي.

17- بررسي شكايات واصله از اشخاص و مؤسسات درخصوص عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي‌و ‌معماري و انجام بازديدهاي محلي لازم ، تهيه گزارش و اقدام تا حصول نتيجه .

18- جمع آوري، بررسي‌و انعكاس آمارو اطلاعات دوره‌اي و سالانه مربوط به چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي‌و معماري در محدوده عملياتي اداره كل استان به مراجع ذيربط .

19- تهيه گزارش‌هاي سالانه كنترل ساختمان در محدوده عملياتي اداره كل استان با همكاري اداره كل نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع .

20- توزيع جزوات راهنما، مقاله ها و پيامدهاي ترويجي در زمينه ساختمان در سطح استان.

21- همكاري در برگزاري گردهمايي ها و سمينارهايي كه از طرف ستاد وزارتخانه برنامه ريزي و ابلاغ مي‌شود.

اداره نظارت بر اجرای طرح های مسکن و بازآفرینی

 1- هماهنگي و اجراي طرح‌هاي تخصصي معماري و طراحي شهري در بافت‌هاي قديمي و جديد در سطح استان، طرحهاي جزييات شهري ، مجموعه‌هاي ساختماني ، پروژه‌هاي عمراني اعم از ساختمانهاي دولتي و عمومي و پروژه‌هاي انبوه ‌سازي مسكن.

2- نظارت بر فرآیند انجام صحیح قراردادها و پیگیری و هماهنگی اجرای بموقع و با كیفیت پروژه های اجرائی و مشاركتی مطابق نظام فنی و اجرائی تعریف شده و مصوب و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.

3- برنامهریزی در جهت بكارگیری و توسعه مهندسی ارزش در پروژه ها و انجام اقدامات مرتبط با آن.

4- برنامه ریزی در جهت ارتقاء ساخت و سازهای بخشهای مردمی، ‌خصوصی و عمومی از طریق بكارگیری توان سازمانهای مهندسی غیر دولتی مرتبط و نظایر آن.

5- پیگیری اجرایی کردن اقدامات توانمندسازی ( پروژه  ساماندهی زیرساختهای محلی، برنامه های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی وبرنامه های ظرفیت سازی مدیریت محلی)

6- همكاری در تهیه و تنظیم برنامه های اجرائی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در جهت اجرای پروژههای مختلف بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری.

7- شركت در كمیسیونها ، كمیته ها و شوراهای مربوطه حسب مورد.

8- نظارت بر نحوه انتخاب و ارزیابی عوامل اجرائی پروژهها شامل مجریان، پیمانكاران، سازندگان، شركاء و نظایر آن و ابلاغ نتایج به عوامل ذیربط.

9- نظارت بر ساماندهی و بسترسازی و حمایت های بخش دولتی و غیردولتی از ساخت و ساز مردمی در محدوده های مورد عمل اداره كل و برنامه ریزی در جهت توسعه و بهره برداری از حمایت های مزبور.

10- نظارت بر اجرای مراحل مختلف ساخت و ساز مردمی در محدوده بافتهای فرسوده شهری بر اساس طرحهای جامع و تفصیلی شهر با همكاری شهرداری ها و سایر دستگاههای ذیربط.

11- نظارت و رسیدگی بر نحوه پیشرفت پروژه های اجرائی و مشاركتی و انجام اقدامات موثر به منظور جلوگیری از بروز اختلافات و تأخیراتی كه منجر به تعویق اتمام پروژههای یادشده میگردد وفق شرایط حاكم بر قرارداد.

12- تهیه و تدوین نظام اجرایی شامل استانداردها ،آئین نامه ها ، گردش كارها و شیوه نامه ها در اقدامات مرتبط با فرآیند امور اجرایی.

13- نظارت عالیه بر پروژه های اجرایی و مشاركتی و راه اندازی سیستم كنترل پروژه و همچنین مستندسازی و جمع آوری و بروز رسانی اطلاعات پروژه های شركت.

14- تهیه و تدوین شرح خدمات و روشهای اجرائی ( ساخت) در ارتباط با انواع پروژهها و ابلاغ آن به واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی استانها.

15- شناسایی و پیگیری و بكارگیری شیوه ها ، روش ها و نظامهای نوین و كارآمد بروز در اجرای فرآیند امور اجرائی پروژه توسط عوامل اجرائی ذیربط و استفاده از دانش و تجربه مشاوران حقیقی و حقوقی در این زمینه.

اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

 1-  شناسایی و معرفی بسترهای مناسب جهت طراحی و اجرای پروژه های الگو در بافت‌های هدف، تعریف و
راه اندازی کمیته
 راهبری و هدایت.

2- تشکیل كميسيون سیاست گذاری به عنوان بازوی تخصصی درجهت هم اندیشی و راهبری سیاست ها و برنامه‌های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی.

3- تشكيل و اداره كميسيونهاي باز آفريني شهري به منظور تعيين اصول و ارزش‌هاي معماري و شهرسازي ‌اسلامي‌ـ ايراني و همچنين تشكيل كميته‌هاي تخصصي و مشورتي در زمينه‌هاي مرتبط .

4- مذاکره با نهادهای پشتیبان به منظور ضمانت رعایت ضوابط و اصول تدوین شده در کارگروه (سازمان نظام مهندسی و ...) با هماهنگی دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی (در حال انجام).

5- مدیریت و هدایت امور استانی در زمینه تحقق برنامه‌های کلان و سالانه بازآفرینی پایدار شهری در حوزه‌ مطالعات کاربردی و امور ترویجی.

6- تهیه و انتقال خط مشی‌های ترویجی به واحدهای  زيرمجموعه در جهت تحقق برنامه جامع بازآفرینی پایدار در استان.

7- ترویج و بسط اندیشه‌ بازآفرینی پایدار شهری در تشكل ها در حوزه استاني.

8- برنامه ريزي جهت شناسايي و مستند سازي بافت هاي واجد ارزش تاريخي و استخراج آموزه هاي كاربردي جهت تداوم هويت تاريخي شهر در بافت هاي شهري معاصر با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.

9- برنامه ريزي جهت صيانت و حفاظت از بافت هاي تاريخي در تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران شهري،
پروژه هاي طراحي فضاي شهري و معماري با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.

10- نظارت بر تهيه پروژه هاي طراحي فضاي شهري و معماري در بافت هاي تاريخي متناسب با هويت تاريخي بافت و رعايت حقوق ساكنين با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.

11- برنامه ريزي جهت حذف عوامل مخل در تعامل پوياي بافت هاي تاريخي و معاصر با تأكيد بر حفظ هويت تاريخي شهر با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.

12- نظارت بر تهيه طرح هاي بهسازي، نوسازي و بازسازي و مرمت بافت هاي شهري و طرح هاي آماده سازي كه واجد ارزش خاص تاريخي يا طراحي شهري باشند با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.

شرح وظایف:

1- راهبري‌ اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان .

2- راهبري امر ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان در استان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، مقررات، روشها و ساختار اداري و اجرائي مربوطه .

3- راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تأمين و توسعه مسكن و ارائه راهبردهاي لازم به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در سرمايه گذاري بخش مسكن .

4- راهبري امور مرتبط با خانه هاي سازماني.

5- راهبري امر همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش مسكن و ساختمان.

6- راهبري امر مديريت توليد وعرضه مسكن.

7- تشويق استفاده كنندگان از فن آوري هاي نوين درساخت و توليد انبوه مسكن و ساختمان ونظارت بر ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان مسكن و ساختمان ، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و
بهره برداري از آن .

8- برنامه ريزي هاي مربوط به اجراي سياست هاي توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در چارچوب برنامه هاي ابلاغي با لحاظ منابع تأمين شده و ساير منابع محلي موجود .

9- مطالعه و نياز سنجي مسكن براي مناطق شهري و روستائي استان با اولويت گروههاي كم درآمد و ارائه گزارش به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه در راستاي تدوين برنامه هاي تأمين و توسعه مسكن .

10- برنامه ريزي وايجاد بسترهاي لازم در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز بخش مسكن و توسعه شهري از محل اعتبارات استاني، سيستم بانكي و جذب منابع از بازار سرمايه .

11- كنترل و نظارت بر تهيه و اجراي طرح‌هاي بهسازي، نوسازي و توانمند‌سازي بافت‌هاي شهري و توانمند‌سازي سكونت‌هاي غير رسمي در راستاي طرح‌هاي مصوب بالا دست و سياست‌هاي وزارت متبوع.

12- بررسي و ايجاد هماهنگي با دستگاه‌هاي ذيربط در رابطه با اجراي طرح هاي بهسازي و نوسازي محلات ، ساختمان‌هاي با ارزش و يا فرسوده .

13- پيگيري ارتقاء كيفيت محيط زندگي شهري با بهبود استانداردهاي شهرسازي در محدوده‌هاي شهري.

14- بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، برنامه‌هاي بلند مدت، ميان‌مدت، كوتاه مدت و ضوابط،  مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم مرتبط با بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و نا‌كارآمد شهري استان به ستاد وزارت متبوع .

15- پيگيري و ترويج امر بهسازي و نوسازي و توانمند‌سازي بافت‌هاي فرسوده و نا كارآمد شهري از طريق شهرداري‌ها، ساكنين، مالكين و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط.

16- پيگيري اصلاح كاربري‌هاي نامتناسب با زندگي امروزي شهري و انتقال صنايع مزاحم شهري،‌ زندانها، پادگان‌ها و نظاير آنها به بيرون از شهرها.

17- پيگيري انجام حمايت‌هاي قانوني از مردم و بخش غيردولتي توسط دستگاه‌هاي ذيربط.

نام و نام خانوادگی: مهندس علی فخرانی

سمت : معاون مسکن و ساختمان

شماره تماس : 32297465

-------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: مهندس علی علیمردانی

سمت : رئیس اداره نظام مهندسی ، مقررات ملی و کنترل ساختمان

-------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: مهندس محمدرضا اسدی

سمت: رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی  شهری