| 04 تیر 1400

En |

معاون مهندسی و ساخت:

مهران سلماسی

رئیس اداره نظارت بر ساخت راهها:

حامد جلالی

رئیس اداره فنی و امور مهندسان مشاور:

ابوالفضل شکیبا

رئیس اداره اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیسات عمومی:

حسین نامی

شرح وظايف معاونت مهندسي و ساخت  

1- انجام مطالعات لازم در زمينه توسعه و مهندسي ساختمان، توسعه راه هاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.

2- برنامه ريزي درخصوص ساخت و توسعه راههاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.

3-  همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راههاي فرعي و روستائي.

4-  مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راهها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن.

5-  انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها.

6-  نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي راهسازي استان.

7- ابلاغ دستور العمل های فنی و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بر رعایت آنها در تنظیم نقشه ها و مشخصات فنی.

8- كنترل و تائيد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط.

9- ارزشيابي و تائيدكارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت.

10-   تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران ( رأساً يا از طريق مهندسان مشاور ) و ارائه صورت وضعيت موقت و قطعي به اداره پيمان و رسيدگي جهت تسويه حساب نهائي.

11-   تهيه، بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرائي پيمانكاران راههاي فرعي و روستائي طرف قرارداد طبق ضوابط.

12-   تأئيد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي.

13-   پيگيري و اعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره.

14-   پيگيري و نظارت مداوم بر حسن جريان پيشرفت برنامه هاي راهسازي و اجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان.

15-   بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي.

16-   مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سياست هاي شوراي عالي فني.

17-   بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه.

18-   بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني.

19-    بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پلها و ابنيه فني نظارت بر طرحهاي روسازي راه ها  و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده.

 

اداره نظارت بر ساخت راهها

1-  نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راهها با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني  ابلاغي.

2- رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني 
پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط.

3- رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط.

4- اظهار نظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي.

5- تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راهها و بهسازي راه و شركت در آنها.

6- نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها.

7- رسيدگي و تأييد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور.

8- اظهار نظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زير نظر مديريت ساخت و توسعه راهها.

9- مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي دردست اجرا.

10- تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرائي در بخش راه ها.

11- مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط. 

12-انجام مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي مقدماتي و انجام محاسبات فني نقشه هاي  قطعي و اجرايي  براي پلها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني و بررسي تعميرات و تعريض پل ها و ابنيه فني.

13- تهيه طرح روسازي راه ها و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات لازم.

14-انجام مراحل مختلف و شناسائي و مطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي.

15- نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك ، شن و ماسه از نظر مصرف در زير سازي و روسازي جاده ها.

 

اداره فني و امور مهندسان مشاور

1- ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور.

2- جمع آوري آخرين اطلاعات در باره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور.

3- بررسي و تأييد درخواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه به مافوق.

4- تهيه دفاتر فهرست بهاء و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور تهيه و برآورد آن.

5- بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها.

6- ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور.

 

اداره اجراي پروژه هاي ساختماني و تأسيسات عمومي

1- ايجاد و بروز نگهداري بانك اطلاعاتي ساختمانها وتأسيسات دولتي وعمومي موجود در استان.

2- نظارت بر چگونگي اجراي طرحها و پروژه هاي ملي واستاني محوله به استان توسط پيمانكاران و حصول اطمينان ازرعايت‌معيارهاو ضوابط تدوين شده در طراحي آنها به منظور دستيابي به اجراي مطلوب طرحها وپروژه ها.

3- انجام بررسیهاي كارشناسي در مورد تقاضاهای دستگاههای دولتی و عمومي جهت تخریب ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومي.

4- بررسي ‌مستمرنيازهاي‌ سازمانهاي‌ دولتي ‌استان‌ به‌ ساختمانهاي ‌اداري، تخصصي و عمومي.

5- بررسي و ارائه پيشنهادات لازم براي تهيه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانها و تأسيسات دولتي‌ و عمومي براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه .

6- بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومی استان .

7- نظارت عالیه و موردي برساخت و سازهاي دولتي ‌و عمومي استاني و ملي و ارائه گزارش به مدير كل استان.

8- انتخاب ناظرين پروژه ها طبق مقررات و تائيد كاركرد آنها .

9- پيش بيني و برآورد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژه ها بر اساس فرمهاي مربوطه .

10- رسيدگي به صورت وضعيت ها و صدور دستور پرداخت .

11- شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي .

12- بازديد دوره اي از پروژه هاي دولتي و عمومي .

13-تهيه گزارشهاي مستمر از نحوه عملكرد و پيشرفت پروژه ها و ارائه آن به مقامات ذيربط .

راهنمای طبقات و شماره تلفن های تماس معاونت مهندسی و ساخت

معاونت مهندسی و ساخت شماره تلفن های تماس شماره داخلی شماره طبقه شماره اتاق
آدرس معاون مهران سلماسی 107 سوم 151
خیابان قیام- قیام 20-کوچه سهیل-ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی دفتر معاونت  مسئول دفتر عیسی رحیم زاده   118 150
کارشناسان ابوالفضل احسانی   118 150
نسیم یادگار 103 153
راننده سید جعفر کیوان زاده  32210984 107 _
 اداره نظارت بر ساخت راهها رئیس اداره  محسن محمدی   126 دوم 146
کارشناسان حامد جلالی راد 32210985  123 145
شعیب آقاجانی     219 147
رسول مجیدیان 32210986  130 143
مسلم حیدرزاده     104 145
 اداره امورفنی و مهندسان مشاور رئیس اداره جعفر شریفی نژاد 32210987     219 دوم 147
کارشناسان صادق ایزدی   127 147
امید داودی 130 143
لیلا علیزاده   127 147
اداره اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیسات عمومی رئیس اداره _   _ سوم _
کارشناسان حسین نامی   120 155
امیر معنوی   115 155
جواد خرمی مقدم    116 154