30 شهریور 1400

En |

 عنوانحجم 
آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها83.68 KBدانلود
آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور 83.46 KBدانلود
تفسیر کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران180.33 KBدانلود
ضوابط طرح جامع تفصيلي شهر راز1393نامشخصدانلود
ضوابط طرح تفصيلي شهر فاروج 95نامشخصدانلود
ضوابط طرح تفصيلي شهر گرمه اسفند96نامشخصدانلود
ضوابط طرح تفصيلي شهرجاجرم اسفند96نامشخصدانلود
ضوابط و مقررات پاکسازی و بهسازی نماها و جداره های شهری (سیما و منظر شهری)224.10 KBدانلود
ضوابط و مقررات شهرسازی برای عبور معلولین (مصوب 1368/03/08)731.05 KBدانلود
ضوابط( طرح تجديد نظر )طرح جامع اسفرايننامشخصدانلود
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 1351.12.22)180.33 KBدانلود
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های تعاونی (1381/05/06) و آیین نامه آن (1383/03/06)361.52 KBدانلود