26 مهر 1400

En |

قوانین و مقررات معاونت مهندسی و ساخت

 عنوانحجم 
آيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران (نشريه شماره 415)نامشخصدانلود
ماده 5 قانون خدمات كشوري ( فضاي اداري) و اصلاحيه كارگروه ساماندهي فضاي ادارينامشخصدانلود
فهارس بها و شاخص های تعدیل سال 1399نامشخصدانلود
فهارس بها و شاخص های تعدیل سال 1398نامشخصدانلود
فهارس بها و شاخص های تعدیل سال 1397نامشخصدانلود
فهارس بها و شاخص های تعدیل سال 1396نامشخصدانلود
شرایط عمومی پیمان2.73 MBدانلود
دستورالعمل نحوه رسیدگي به تخلفات انتظامي پیمانکاراننامشخصدانلود
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1399نامشخصدانلود
دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه اي مشاوراننامشخصدانلود
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارتنامشخصدانلود
تعرفه خدمات نقشه بردارينامشخصدانلود
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهننامشخصدانلود
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمعنامشخصدانلود
اصلاحیه دستورالعمل ارزيابي كيفيت و مشخصات فنی عملیات اجرا شدهنامشخصدانلود
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1399نامشخصدانلود
آیین نامه روش کار شورای فنی استاننامشخصدانلود
آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران(نشریه234)نامشخصدانلود
مشخصات فنی عمومی راه(نشریه 101)10.71 MBدانلود
نشريه شماره 1 -292 نقشه هاي همسان آبروهاي راه تا دهانه 10 متر (آبروهاي دالي شكل)نامشخصدانلود