| 02 مهر 1399

En |

خدمات تخصصی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی

ردیف

نام خدمات تخصصي اداره كل

مديريت مربوطه

1

برگزاري دوره هاي آموزشي براي ساكنين محلات هدف

باز آفريني شهريعمران و بهسازي شهري

2

بازگشايي معابر واقع در محدوده بافت فرسوده طبق طرح تفصيلي مصوب شهر،با همكاري شهرداريعمران و بهسازي شهري

باز آفريني شهريعمران و بهسازي شهري

3

تهيه و نظارت بر طرحهاي باز آفريني شهريعمران و بهسازي شهري

باز آفريني شهريعمران و بهسازي شهري

4

تملك املاك واقع در محدوده مداخله مستقيم جهت نوسازي بافت ناكارامد ميانيعمران و بهسازي شهري

باز آفريني شهريعمران و بهسازي شهري

5

حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي مرتبط با مباحث باز آفريني شهريعمران و بهسازي شهري

باز آفريني شهريعمران و بهسازي شهري

6

انجام پروژه هاي مرمت و احياء بناهاي واجد ارزش در محدوده ها و محلات هدف

باز آفريني شهريعمران و بهسازي شهري

7

برقراري ارتباط با سمن ها (سازمانهاي مردم نهاد) جهت ارائه خدمات در محدوده هاي هدف

باز آفريني شهريعمران و بهسازي شهري

8

اعطاي تسهيلات بهسازي و نوسازي بافت هاي ناكارامد شهري

باز آفريني شهريعمران و بهسازي شهري

9

اعطاي تخفيفات 50درصدي عوارض ساخت واحدهاي مسكوني در بافت هاي ناكارامد شهري

باز آفريني شهريعمران و بهسازي شهري

10

استعلام و ارزيابي زمين

املاک و حقوقی

11

تشخيص نوعيت زمين با طرح موضوع در كميسيون ماده 12

املاک و حقوقی

12

استعلام فرم جيم

املاک و حقوقی

13

خريد يا تملك اراضي شناسائي شده و اخذ سند مالكيت

املاک و حقوقی

14

تهيه و ايجاد بانك اطلاعات زمين استان

املاک و حقوقی

15

انجام امور دبيرخانه اي بررسي، تصويب و ابلاغ طرحهاي توسعه و عمران حسب مورد در سطح استان

شهرسازي و معماري

16

انجام امور دبيرخانه اي كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان

شهرسازي و معماري

17

پيگيري موارد تخلف از مقررات شهرسازي و معماري براساس قوانين،مقررات، ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط ارائه به مبادي ذيربط

شهرسازي و معماري

18

ايجاد پايگاه اطلاعات جغرافيايي استان

شهرسازي و معماري

19

راهبري و نظارت بر امر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري

شهرسازي و معماري

20

مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راه ها

ساخت و توسعه راه ها

21

بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پل ها و ابنيه فني

ساخت و توسعه راه ها

22

نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راه هاي اصلي و فرعي

ساخت و توسعه راه ها

23

اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان

ساخت و توسعه راه ها

24

تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي روستائي و بهسازي راه

ساخت و توسعه راه ها

25

انتخاب و دعوت پيمانكاران ذيصلاح و برگزاري تشريفات مناقصه

ساخت و توسعه راه ها

26

بررسي پرونده متقاضيان مسكن مهر

مسكن و ساختمان

27

نظارت بر احداث پروژه هاي مسكن مهر

مسكن و ساختمان

28

انجام وظايف مربوط به امور خانه هاي سازماني

مسكن و ساختمان

29

ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليدكنندگان مسكن در سطح استان

مسكن و ساختمان

30

نظارت بر كيفيت و مشخصات فني مصالح كاربردي در ساخت

مسكن و ساختمان

31

بررسي مدارك، تأييد و صدور پروانه اشتغال به كار اشخاص حقيقي و حقوقي مهندسي، كارداني و تجربي در سطح استان

مسكن و ساختمان

32

نظارت عاليه و موردي بر ساخت و سازهاي دولتي استاني و ملي

مسكن و ساختمان

33

شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي

فني و اجرايي

34

رسيدگي و اظهارنظر نسبت به تغيير مشخصات فني در پروژه هاي ملي و استاني

فني و اجرايي

35

صدور دستور شروع كار پيمانكاران و نظارت بر پيشرفت كار آنان طبق برنامه زمان بندي شده

فني و اجرايي

36

انتخاب ناظرين پروژه ها طبق مقررات و تائيد كاركرد آنها

فني و اجرايي

37

بازديد دوره اي از پروژه هاي دولتي و عمومي

فني و اجرايي