| 17 اردیبهشت 1400

En |

جلسه پیگیری زمین های درخواستی سپاه با توجه به توافقنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت دفاع با حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل استان، معاون سپاه جواد الائمه سپاه استان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، رئیس اداره حراست پنجشنبه 20 شهریور 99

 جلسه پیگیری زمین های درخواستی سپاه با توجه به توافقنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت دفاع با حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل استان، معاون سپاه جواد الائمه سپاه استان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، رئیس اداره حراست پنجشنبه 20 شهریور 99

پنجشنبه، 20 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating

جلسه پیگیری زمین های درخواستی سپاه با توجه به توافقنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت دفاع با حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل استان، معاون سپاه جواد الائمه سپاه استان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، رئیس اداره حراست و روسا و کارشناسان مربوطه روز پنجشنبه 20 شهریور ماه 99 در محل اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد.

تصاویر
  • جلسه پیگیری زمین های درخواستی سپاه با توجه به توافقنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت دفاع با حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل استان، معاون سپاه جواد الائمه سپاه استان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، رئیس اداره حراست پنجشنبه 20 شهریور 99
  • جلسه پیگیری زمین های درخواستی سپاه با توجه به توافقنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت دفاع با حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل استان، معاون سپاه جواد الائمه سپاه استان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، رئیس اداره حراست پنجشنبه 20 شهریور 99
  • جلسه پیگیری زمین های درخواستی سپاه با توجه به توافقنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت دفاع با حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل استان، معاون سپاه جواد الائمه سپاه استان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، رئیس اداره حراست پنجشنبه 20 شهریور 99
  • جلسه پیگیری زمین های درخواستی سپاه با توجه به توافقنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت دفاع با حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل استان، معاون سپاه جواد الائمه سپاه استان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، رئیس اداره حراست پنجشنبه 20 شهریور 99
  • جلسه پیگیری زمین های درخواستی سپاه با توجه به توافقنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت دفاع با حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل استان، معاون سپاه جواد الائمه سپاه استان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، رئیس اداره حراست پنجشنبه 20 شهریور 99
  • جلسه پیگیری زمین های درخواستی سپاه با توجه به توافقنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت دفاع با حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل استان، معاون سپاه جواد الائمه سپاه استان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، رئیس اداره حراست پنجشنبه 20 شهریور 99
  • جلسه پیگیری زمین های درخواستی سپاه با توجه به توافقنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت دفاع با حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل استان، معاون سپاه جواد الائمه سپاه استان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، رئیس اداره حراست پنجشنبه 20 شهریور 99
  • جلسه پیگیری زمین های درخواستی سپاه با توجه به توافقنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت دفاع با حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل استان، معاون سپاه جواد الائمه سپاه استان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، رئیس اداره حراست پنجشنبه 20 شهریور 99
  • جلسه پیگیری زمین های درخواستی سپاه با توجه به توافقنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت دفاع با حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل استان، معاون سپاه جواد الائمه سپاه استان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، رئیس اداره حراست پنجشنبه 20 شهریور 99
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها