15 فروردین 1399

En |

مناقصات و مزایدات معاونت بازآفرینی شهری و مسکن

آگهی تملک نوبت اول
پروژه هاي ساماندهي مسيل شهرك وليعصر و بهسازي معابرشهرك وليعصر شيروان براي اطلاعات بيشتر به سايتwww.setadiran.ir  مراجعه فرماييد.