| 02 مهر 1399

En |

مناقصات و مزایدات املاک و حقوقی

آگهی مناقصه نوبت دوم واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نهگبانی از اراضی دولتی
آگهی نوبت اول مزایده زمین با کاربری خدماتی در گرمه و جاجرم
آگهی نوبت دوم مزایده زمین با کاربری خدماتی در گرمه و جاجرم

آگهی نوبت اول مزایده زمین با کاربری تجاری و کارگاهی در فاروج و جاجرم

آگهی نوبت دوم مزایده زمین با کاربری تجاری و کارگاهی در فاروج و جاجرم

آگهی نوبت اول مزایده زمین با کاربری خدماتی به صورت اجاره موقت در گرمه

آگهی نوبت دوم مزایده زمین با کاربری خدماتی به صورت اجاره موقت در گرمه

آگهی نوبت اول مزایده زمین با کاربری تجاری در بجنورد -اسفراین -فاروج -گرمه --جاجرم

آگهی نوبت دوم مزایده زمین با کاربری تجاری در بجنورد -اسفراین -فاروج -گرمه --جاجرم

آگهي مناقصه حفاظت از اراضی دولتی  ( نوبت اول )

آگهی نوبت اول مزایده زمین با کاربری تجاری

آگهی نوبت دوم مزایده زمین با کاربری تجاری

آگهی نوبت اول فراخوان زمین با کاربری های حمل و نقل و درمانی

آگهی نوبت دوم فراخوان زمین با کاربری های حمل و نقل و درمانی

آگهی نوبت اول فراخوان زمین با کاربری های ورزشی، حمل و نقل و درمانی درج شده در روزنامه خراسان شمالی مورخ 5 شهریور 99

آگهی نوبت اول مزایده زمین با کاربری تجاری درج شده در روزنامه خراسان شمالی مورخ 5 شهریور 99

آگهی نوبت دوم مزایده زمین با کاربری تجاری درج شده در روزنامه خراسان شمالی مورخ 6 شهریور 99

آگهی نوبت دوم فراخوان زمین با کاربری های ورزشی، حمل و نقل و درمانی درج شده در روزنامه خراسان شمالی مورخ 6 شهریور 99

آگهی نوبت اول زمین با کاربری تجاری درج شده در روزنامه خراسان شمالی مورخ 99/6/18

آگهی نوبت دوم مزایده زمین با کاربری تجاری درج شده در روزنامه خراسان شمالی مورخ 99/6/19

آگهی نوبت اول مزایده زمین با کاربری تجاری درج شده در روزنامه خراسان شمالی مورخ 99/6/27

آگهی نوبت اول فراخوان زمین با کاربری درمانی درج شده در روزنامه خراسان شمالی مورخ 99/6/27

آگهی نوبت دوم مزایده زمین با کاربری تجاری درج شده در روزنامه خراسان شمالی مورخ 99/6/29

آگهی نوبت دوم فراخوان زمین با کاربری درمانی درج شده در روزنامه خراسان شمالی مورخ 99/6/29