26 مهر 1400

En |

پروژه های اداره عمران و بهسازی شهری

- احداث خانه محله پارك مطهري
مساحت محله باغ مطهري : 14/9 هكتار
جمعيت محله باغ مطهري : 2106
اعتبار تخصيص يافته : 6/000/000/000 ريال
مساحت زير بنا : 600 متر مربع
بهره بردار : شهرداري بجنورد
2- احداث پارك نيايش در محله باقرخان
مساحت :3900
پيشرفت فيزيكي : 100%
محل تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شرکت عمران بهسازي شهري ايران
3- اجراي پارك خطي صادقيه
مساحت كل 800 متر مربع
پيشرفت فيزيكي 100 درصد
4- اجراي پارك همت
مساحت كل 1000 متر مربع
پيشرفت فيزيكي 100 درصد
5- بهسازي مسيل در محله صادقيه
6- بهسازي معابر در محله باقرخان 2