| 02 مهر 1399

En |

معرفی کمیته ها و کارگروهها به تفکیک معاونت ها:

 
 

صورتجلسات

بجنورد
اسفراین شیروان فاروج
آشخانه  گرمه جاجرم ایور
 درق سنخواست شوقان راز

سال 1390

سال 1391

سال 1392

سال 1393

سال 1394

سال 1395

سال 1396

سال 1397

مصوبات سال 1397