31 شهریور 1400

En |

معرفی کمیته ها و کارگروهها به تفکیک معاونت ها:

 

كميسيون ماده 5

كميته كار(كميته فني) ذيل كميسيون ماده5

كارگروه زيربنايي،توسعه روستايي،عشايري،شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست

كميته سيما و منظر شهري

 

صورتجلسات

بجنورد اسفراین شیروان فاروج
آشخانه  گرمه جاجرم ایور
 درق سنخواست شوقان راز

سال 1390

سال 1391

سال 1392

سال 1393

سال 1394

سال 1395

سال 1396

سال 1397

سال 1398 سال 1399